Вашите лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Функциите на контролиращ орган по процеса на обработка на данните изпълнява г-н Jose Puigpelat, началник на отдел COSME в Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME).

Целта на настоящата обработка на данните е да се установи връзка между вас и съветниците от Enterprise Europe Network, които сте избрали да отговорят на вашето запитване във формуляра за контакти.

Правното основание за обработката на данните са член 5, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001, съгласно който обработката е необходима за изпълнението на задача, която се осъществява в интерес на обществото, член 5, буква б) от Регламент (ЕО) № 45/2001, съгласно който обработката е необходима за съобразяване със законно задължение1, което се прилага спрямо контролиращия орган1, и член 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001, съгласно който субектът на данните недвусмислено е дал своето съгласие.

Отговорите на въпросите от формуляра са задължителни, ако това е посочено във формуляра, тъй като те са необходими, за да може съответният съветник от Enterprise Europe Network да отговори правилно на вашия въпрос.

Обработващи лица ще бъдат партньорите на Enterprise Europe Network, които са подписали споразумение с EASME за отпускане на безвъзмездни средства по програма COSME.

Получатели на вашите данни ще бъдат съответните служители на Enterprise Europe Network, която сте избрали, и екипът „Вашата Европа – Предприятия“ на EASME. Въпросните данни могат да бъдат съобщени на органите, изпълняващи задачи по мониторинг или проверка в изпълнение на правото на Съюза (напр. вътрешни одити, Европейската служба за борба с измамите – OLAF). Трети страни, като например външни изпълнители, които са подписали договор за предоставяне на услуги с EASME, също могат да има достъп до вашите данни, когато това е необходимо за посочените по-горе цели.

Получатели на вашите данни ще бъдат съответните служители на Enterprise Europe Network, която сте избрали, и екипът „Вашата Европа – Предприятия“ на EASME. Въпросните данни могат да бъдат съобщени на органите, изпълняващи задачи по мониторинг или проверка в изпълнение на правото на Съюза (напр. вътрешни одити, Европейската служба за борба с измамите – OLAF). Трети страни, като например външни изпълнители, които са подписали договор за предоставяне на услуги с EASME, също могат да има достъп до вашите данни, когато това е необходимо за посочените по-горе цели.

Имате правото да поискате вашите данни да бъдат изтрити незабавно след отправянето на вашето искане.

Имате право на достъп до личните си данни и право на коригиране на неточни или непълни лични данни.

Такива искания следва да изпращате до контролиращия орган на следния електронен адрес: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, като посочвате държавата и града, които сте избрали при изпращане на запитването.

Ако имате въпроси относно обработката на вашите лични данни, можете да ги изпратите на ръководителя на отдел COSME (в качеството му на контролиращ орган) на следния електронен адрес: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Имате право по всяко време да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните, като използвате следната връзка:http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/bg/EDPS.